Poetas y literatos de las dinastías Tang(618-907) y Song(960-1279)

Li Bai
Du Fu
Bai Juyi
He Zhizhang
Wang Zhihuan
Meng Haoran
Cen Can
Liu Zongyuan
Zhang Ji
Su Shi
Yue Fei