Poetas contemporáneos de China

 

Guo Moruo

Liu Bannong
Xu Zhimo
Emi Siao
Wen Yiduo
Ai Qing