Nuevos dirigentes de Estado

Hu Jintao
Jiang Zemin
Wu Bangguo
Zeng Qinghong

Integrantes del nuevo Consejo de Estado

Wen Jiabao
Huang Ju
Wu Yi
Zeng Peiyan
Hui Liangyu

Consejeros de Estado

Zhou Yongkang
Cao Gangchuan
Tang Jiaxuan
Hua Jianmin
Chen Zhili